Organizing Committee

 

General Chairs

Chengxiang Wang, Heriot-Watt University, UK
Fuqiang Liu, Tongji University, China
Geyong Min, University of` Exeter, UK
Pingzhi Fan, SouthWest Jiaotong University, China
Xiangyang Xue, Fudian University, China

 

Program Chairs

Ruimin Hu, Wuhan University, China
Ming Xiao, Royal Institute of Technology, Sweden
Xuming Fang, SouthWest Jiaotong University, China
Chao Wang, Tongji University, China
Wang Miao, University of Exeter
, UK
Yugang Jiang, Fudian University, China
Haozhe Wang, University of Exeter, UK